Els conceptes imprescindibles sobre la renda bàsica

Daniel Raventós

A cotinuació us penjam aquests documents