Les bones voluntats en política es manifesten en compromisos clars i en la correcta assignació de recursos per a poder executar les prioritats establertes. No volem una campanya electoral d’ambigüitats ni de declaracions genèriques. Les Illes Balears estan perjudicades per un sistema de finançament que escafeix les possibilitats d’actuació de les administracions públiques, impedeix el correcte funcionament dels serveis públics, la dinamització de l’activitat empresarial i econòmica.

Els sotasignats, entitats de la societat civil de les Illes Balears, que creuen representar el sentir absolutament majoritari de les seves persones associades i probablement d’una part molt representativa de la ciutadania de les nostres Illes, volem demanar a totes les candidatures que es presenten a les eleccions generals del 26 de juny, que es comprometin a complir les següents reclamacions:

1.- Exigir el compliment immediat de les inversions estatutàries previstes fins a l’aprovació definitiva d’un Règim Especial de Finançament de les Illes Balears.

2.- Aprovar un Règim Especial Balear (REB), consensuat amb la societat civil de cada illa, que contempli de manera objectiva els costos de la insularitat i la plurinsularitat.

3.- Negociar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que elimini les discriminacions actuals i deixi de perjudicar a les Illes Balears.

4.- Assegurar en els Pressuposts Generals de l’Estat al llarg de tota la legislatura, un grau d’inversions públiques suficients i coordinades amb la planificació general del Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars.

5.- Millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’actual sistema de recaptació tributària a les Illes Balears, així com modificar el seu actual contingut inequitatiu. Elaborar un pla de xoc contra el frau fiscal i la necessitat de millorar la coordinació i l’actuació conjunta amb l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Amb aquest manifest volem expressar també que no ens conformarem amb les meres promeses electorals. Informarem de manera permanent als nostres associats i associades sobre el grau de compliment dels objectius esmentats. També expressam la nostra determinació d’afavorir i participar en la creació d’una Plataforma estable que lluiti per aconseguir el finançament just i necessari que fa falta per a les nostres Illes.

Illes Balears, juny 2016

CCOO, UGT, STEI (i), FAPA, OCB, PIMEM, Unió de Pagesos, GOB, FFAAVV, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder, Fundació Gabriel Alomar,
}